Plán na školní rok 2018/2019

Spontánní aktivity (11:25 hod. – 12:20 hod.)

Každodenní individuální klidové činnosti po organizované části pobytu ve škole - relaxace, rozvoj vlastních zájmů a koníčků, tematické hry, četba pohádek, hudební chvilky, poslech pohádek, stolní hry, společenské hry, hry s hračkami, drobné rukodělné práce, zábavné hry.

Odpočinkové činnosti (12:20 hod. – 13:30 hod.)

Spočívají v aktivním odpočinku a jsou dány každodenní procházkou do školní jídelny v Micmanicích – tematické vycházky, překonávání přírodních překážek, pobyt na hřišti v Micmanicích, pohybové hry ve volné přírodě, zimní radovánky.

Pravidelné činnosti (13:30 hod – 14:30 hod.)

Jsou dány týdenní skladbou zaměstnání a představují organizované aktivity v rámci tematických okruhů:

Podzim

Tematické okruhy: škola (orientace v budově a okolí školy), ŠD (kázeň, bezpečnost, zdravověda, prevence úrazů), ŠJ (hygiena stolování, pravidla stolování, zdravá strava), pravidla slušného chování (zdravení, poděkování), bezpečnost (cesta do školy a ze školy, mezilidské vztahy (úcta, tolerance, vzájemná pomoc, ohleduplnost, kamarádství), příroda (změny v přírodě, sklizeň, práce s přírodninami), zvyky a tradice (sv. Martin, Halloween, sv. Václav)barvy (zapouštění barev, zpracování podzimního listí, výzdoba, výtvarná soutěž), sport (míčové a pohybové hry na školním hřišti a v tělocvičně)

Cíle - rozvíjení řečových a komunikativních schopností, poznávání nejbližšího okolí, osvojování si zásad vhodného chování mezi lidmi, budování správného režimu, seznámení se s rozmanitostí a proměnlivostí přírody, upevňování dopravních pravidel, osvojování si zásad slušného chování a vzájemné spolupráce, rozvoj estetického cítění

Zima

Tematické okruhy: tradice a zvyky (Advent, Mikuláš a čert, Vánoce, Tři králové, Masopust, sv. Valentýn, výroba dárečků k zápisu), příroda (krmení zvířátek, stopy ve sněhu), zdraví (zdravá skladba jídelníčku, hygiena stolování, správná životospráva), zimní radovánky (dovádění na sněhu, stavby ze sněhu), literatura a mediální výchova (četba, odborná literatura, sdělovací prostředky)

Cíle - zvládnutí sebeobsluhy, rozvoj pohybových dovedností, rozvoj fantazie a tvořivosti, vedení ke zdravému životnímu stylu, vytvářet pozitivní vztah k přírodě, rozvoj slovní zásoby

Jaro

Tematické okruhy: zvyky a tradice (Den učitelů, Velikonoce, Den matek, Týden knihy, Den Země, vynášení Morany), příroda (probouzející se příroda, mláďata, návrat ptáků, sběr bylin, vycházky) literatura (četba, dramatizace), rodina (příbuzenské vztahy, postavení v rodině, společné činnosti), sport (soutěže, vycházky, jarní hry, míčové a pohybové hry na školním hřišti i na hřišti v Micmanicích), ekologie (třídění odpadu, recyklování)

Cíle - získávání nových poznatků, rozšiřování znalostí a dovedností, učit se chápat příbuzenské vztahy, vnímat rodinu jako důležité společenství lidí, lepší orientace v prostředí, rozvoj pohybu a relaxace, ochrana zdraví, využití praktických zkušeností

Léto

Tematické okruhy: příroda (Den květin, vycházky, práce s encyklopedií) sport (míčové, pohybové hry, hudba (nácvik táborových písní, doprovodné hudební nástroje, melodizace říkadel, tanec), prázdniny (orientace v přírodě, první pomoc, bezpečnost)

Cíle - rozvíjet komunikaci, využívání nových poznatků, zkušeností a dovedností, účelné trávení volného času, rozvoj individuálních schopností, pěstovat dobré pracovní návyky, bezpečnost o prázdninách

Zahrnujeme do nich také volnočasové aktivity, které škola nabízí žákům.

Příprava na vyučování (14:30 – 16:00 hod.)

Upevňování a rozšiřování poznatků, které žáci získali ve školním vyučování – psaní domácích úkolů, oprav v sešitech, didaktické hry, práce na PC, procvičování probraného učiva, vědomostní soutěže, luštění křížovek.