I. třída - 10 žáků, třídní učitel Mgr. Iva Hřibová

O nás

Návštěva prvňáčků v MŠ ve Slupi

Žáci I. třídy  si už pomalu zvykají na nový školní režim. Ale protože vzpomínají na chvíle v mateřské škole, přijali rádi pozvání na návštěvu školky ve Slupi. Společně s mladšími kamarády si zazpívali a předvedli, co se v poslední době naučili. S předškoláky si vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli. Bylo pro ně připraveno i malé pohoštění. Trošku času zbylo i na společné proběhnutí na školní zahradě. Poté se rozloučili a čekala je cesta autobusem zpět do školy.

Co se učíme

ŘÍJEN

Český jazyk

Epozice hlásky M m, L l; slabiky  s těmito hláskami. Expozice hlásek S s, P p. Skládání a rozklad slabik. Jednoduché věty. Hláska a písmeno. Dokončení písanky s uvolňovacími cviky. Písanka 1 - psaní e é, i í, u ú ů.

Matematika

Sčítání a odčítání do 6. Číslice 4, 5, 6, 0. Základní geometrické tvary. Opakování pojmů první x poslední, menší x větší, porovnávací znaménka. Orientace v prostoru. Sčítání a odčítání v oboru 0 - 6, porovnávání čísel, znázornění, číselná řada, práce s číselnou osou, slovní úlohy.

Anglický jazyk

Here's a window (části bytu, píseň). Pens and pencil. There's a book (školní pomůcky) Numbers one - ten (číslice 1 - 10).

Prvouka

Opakování učiva prvního tematického celku. Podzim. Ovoce  a zelenina.