I. třída - 10 žáků, třídní učitel Mgr. Iva Hřibová

O nás

Jak „ubíhá čas“ v I. třídě

Dny v týdnu umí žáci většinou vyjmenovat už v předškolním věku, stejně jako roční období. Tato znalost není nutná pro splnění učiva prvouky, ale pro pochopení posloupnosti času v životě člověka.  Žáci si tedy zopakovali dny v týdnu, snažili se určit, jaký den byl včera, jaký bude zítra, pozítří....  Poté se zaměřili na rok, roční období a jednotlivé měsíce. Snažili se určit, co je charakteristické pro každý měsíc. Snažili se také přiřadit měsíce ke čtyřem ročním obdobím. Roční období si barevně rozlišili. Nakonec měli za úkol nakreslit charakteristický obrázek měsíce, ve kterém se narodili.

Vánoce u prvňáčků

Poslední den před prázdninami prožili prvňáčci opravdu ve vánoční atmosféře. Nejdříve měli za úkol splnit vánoční pracovní list.  K svačině si tentokrát kromě obvyklých dobrot přinesli i cukroví.  Poté se pustili do výroby vánočního stojánku – stromečku. Stojánek ze dřeva a papíru se všem povedl. V závěru dopoledne si zazpívali koledy, rozdali vánoční přání a zatancovali při tanečních soutěžích.

Začínáme číst ve Slabikáři – I. třída

V polovině listopadu si žáci 1. ročníku uspořádali malou oslavu. Žáci už umí 12 písmenek a hlásek. Čtou krátké věty a splnili celý pracovní sešit Živá abeceda. Paní učitelka jim předala novou učebnici – Slabikář. Nejdříve ale museli prokázat svoje schopnosti čtení a porozumění textu na krátkém pracovním listu. Pak už si mohli prolistovat novou knížku. Čekalo je i malé pohoštění. Až se naučí všechna písmenka, budou pasováni na opravdové čtenáře.

Podzimní tvoření v I. třídě

Před několika týdny nastal podzim.  Žákům I. třídy prolíná téma podzimu výukou téměř všech předmětů. Zopakovali si charakteristické znaky podzimního období, vyjmenovali si podzimní měsíce. V praktických činnostech žáci vytvořili ježky a listy z barevných papírů, ve výtvarné výchově se zabývali podzimními barvami. Na konci října si vyrobili ptáčky z přírodního a dalšího drobného materiálu, připomněli si svátek Halloween a upekli máslovou dýni.

Návštěva prvňáčků v MŠ ve Slupi

Žáci I. třídy  si už pomalu zvykají na nový školní režim. Ale protože vzpomínají na chvíle v mateřské škole, přijali rádi pozvání na návštěvu školky ve Slupi. Společně s mladšími kamarády si zazpívali a předvedli, co se v poslední době naučili. S předškoláky si vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli. Bylo pro ně připraveno i malé pohoštění. Trošku času zbylo i na společné proběhnutí na školní zahradě. Poté se rozloučili a čekala je cesta autobusem zpět do školy.

 

Co se učíme

Leden

Český jazyk

Epozice hlásky D d, K k, R r, V v, Z z. Skládání a rozklad slabik. Analýza hlásek a jejich pozice ve slově. Otevřené a zavřené slabiky. Rozlišování ni, ny, ti, ty. Procvičování čtení slabik, jednoduchých slov a vět. Melodie věty tázací. Dvojhláska au, ou. Znaménka za větou. Psaní M, N, J, y, d, k, r, R, v, V, z, Z, ou, au; slabiky, slova. Pololetní písemná prověrka.

Matematika

Sčítání a odčítání do 10. Základní geometrické tvary.Pporovnávání čísel, znázornění, číselná řada, práce s číselnou osou, slovní úlohy. Úvod počítání do 20. Pololetní písemná prověrka.

Anglický jazyk

Dressing up; pojmenování běžných částí oblečení. 4. lekce

Prvouka

Zima - opakování. Čas - týden, měsíc, rok. Hodiny, režim dne. Poznávání hodin - celá, půl. Roční období, datum narození.