III. třída - 13 žáků, třídní učitel Mgr. Bohumila Bajglová

O nás

Tematický den "Podzim"

13. září si třeťáci užili jako svůj první tematický den, který byl celý motivován podzimem. O podzimu jsme si povídali, řešili jsme zašifrované heslo dne, četli jsme, luštili, psali a malovali. Vyrazili jsme na naši školní zahradu, kde jsme sklidili dozrálé dýně a uvařili jsme si výbornou polévku.

Výukový program ve Znojmě

11. září se vypravili žáci III. třídy do Znojma s cílem zúčastnit se edukačního programu, který pro ně připravili pracovníci Jihomoravského muzea ve Znojmě. Program měl název „Na hradě a v podhradí“. Cílem bylo poznat historii Znojma, znojemského hradu, porovnat život na hradě, na zámku a v podhradí.  Žáci si také prohlédli historickou část okresního města a měli možnost vidět i přípravu na historické vinobraní, které se bude konat tento víkend.

Co se učíme

ŘÍJEN

Český jazyk

Jazyková výchova: párové souhlásky na konci a uvnitř slova. Podstatná jména a slovesa. Abeceda, stavba slova. Vyjmenovaná slova po b.

Sloh: obrázková osnova, vyprávění podle osnovy, volba vhodných jazykových prostředků. Nadpis.

Čtení a literární výchova: pravidla dílny čtení, dílna čtení, výstava knih. Práce s informacemi, reklama. Báseň, rým, recitace, rozbor básně.

Psaní: doplňování a psaní vět, velká písmena u vlastních jmen.

Matematika

Aritmetika: násobení a dělení 2 - 7, sčítání a odčítání dvojciferných čísel, slovní úlohy na procvičení násobení a dělení.

Geometrie: polopřímka, polopřímky opačné, vzájemná poloha advou přímek v rovině.

Prvouka

Krajina v okolí domova. Orientace v krajině. Co vyčteme z turistické mapy. Naše vlast. Čechy, Morava, Slezsko. Kraje ČR. Hlavní město Praha. OPAKOVÁNÍ - Místo, kde žijeme. LIDÉ KOLEM NÁS. Rodina.

Anglický jazyk

Čísla, abeceda, školní potřeby, sloveso být v jednotném čísle, zápor, otázka. pojmenování věcí ve třídě.

Český jazyk , párové souhlásky můžete procvičovat na:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/parove-souhlasky-uvnitr-slov

Matematiku na:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida