III. třída - 13 žáků, třídní učitel Mgr. Bohumila Bajglová

O nás

Edukační program "Kamarádi z knížek"

V úterý 11. 2. 2020 navštívíme Jihomoravské muzeum ve Znojmě a zúčastníme se výukového programu "Kamarádi z knížek". Program je součástí výuky českého jazyka a jeho cílem je lepšit a posílit úroveň čtenářské gramotnosti žáků, zároveň motivovat žáky k domácí četbě. Cena programu je 20 Kč.

Organizace plaveckého výcviku:

Plaveme od 27. 1. 2020 do 03. 04. 2020

Během plaveckého výcviku bude platit náhradní rozvrh:

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

Čj

M

Aj

Prv

In

Úterý

Čj

M

Aj

Vv

Vv

Středa

Čj

M

Prv

M

Čj

Čtvrtek

M

Aj

Hv

Čj

Pátek

Tv

Tv

Tv

Čj

M

Rozvrh plavání:

Pondělí 27. 01. 2020

Pondělí 03. 02. 2020

Pátek 7. 02. 2020

Pátek 14. 02. 2020

Pátek 28. 02. 2020

Pátek 06. 03. 2020

Pátek 13. 03. 2020

Pátek 20. 03. 2020

Pátek 27. 03. 2020

Pátek 03. 04. 2020

S sebou v batůžku:

Plavky /chlapci ne kraťasy/, ručník, děvčata koupací čepici, hřeben, igelitový sáček na mokré věci, svačina, pití. Mýdlo, šampon ani  pantofle děti nepotřebují.

Vánoce

Vánoční svátky jsme ve III. třídě zahájili vyprávěním o vánočních tradicích, které se u nás dodržují, přečetli jsme si knížku o Síse Kyselé, která se stala inspirací pro vánoční četbu dětí. Vyrobili jsme si vánoční svícny, řešili tajenky, počítali sváteční matematické úlohy a celou školu jsme provoněli při pečení vanilkových rohlíčků.

Svatý Martin

Třeťáčci se na svátek svatého Martinu důkladně připravili. Zjistili, kdo vlastně svatý Martin byl, co dobrého pro lidi udělal, povídali si o známých pranostikách, které se k 11. listopadu vztahují. Vyrobili si martinskou husu a koně, na kterém by měl v pondělí Martin dorazit. Upekli si tradiční pečivo: perníkové podkovy a koníky, které si zasněžili cukrem. Všichni  mohou říct, že k nám do školy bílý kůň už dorazil.

Halloween

Letošní oslavy proběhly ve třídě v podobě tematického dne. Všechny činnosti byly motivovány podzimní tematikou, ke které patří i halloweenské oslavy. Matematika i český jazyk se nesly v duchu plnění úkolů, žáci si vyrobili strašidýlka a malovali lampičky. Někteří žáci se na oslavy i náležitě vystrojili a tak si mohli zatančit na krátké diskotéce ve svých strašidelných úborech. Den jsme zakončili poslechem pohádky „Jak strašidýlko přestalo strašit“. Nezapomněli jsme si také připomenout blížící se oslavy svátku všech zemřelých, ke kterému rozsvěcení svíček a lampiček určitě patří.

Jupítělocvik

Součástí hodin tělesné výchovy nemusí být nutně míčové hry, neoblíbený šplh na tyči či atletika. Žáci 3. ročníku se po tvrdé dřině v podobě atletické abecedy a běhání v terénu odměnili hodinou relaxačního cvičení a jógy. Hodina je moc bavila a byli překvapeni, jak málo se po běžných tělovýchovných aktivitách protahovali. To stoprocentně zlepšíme.

Tematický den "Podzim"

13. září si třeťáci užili jako svůj první tematický den, který byl celý motivován podzimem. O podzimu jsme si povídali, řešili jsme zašifrované heslo dne, četli jsme, luštili, psali a malovali. Vyrazili jsme na naši školní zahradu, kde jsme sklidili dozrálé dýně a uvařili jsme si výbornou polévku.

Výukový program ve Znojmě

11. září se vypravili žáci III. třídy do Znojma s cílem zúčastnit se edukačního programu, který pro ně připravili pracovníci Jihomoravského muzea ve Znojmě. Program měl název „Na hradě a v podhradí“. Cílem bylo poznat historii Znojma, znojemského hradu, porovnat život na hradě, na zámku a v podhradí.  Žáci si také prohlédli historickou část okresního města a měli možnost vidět i přípravu na historické vinobraní, které se bude konat tento víkend.

Co se učíme

LEDEN

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po m, po p. Slovesa, gramatické kategorie sloves.

Sloh: popis předmětu, komunikační pravidla při rozhovoru, telefonování. Dramatizace různých situací.

Čtení a literární výchova: Karel Čapek - ze života zvířat. Beseda o knihách, výstava vánočních knih, kontrola kulturního deníku. Literatura o historii českého národa.

Psaní: adresa, obtížná písmena, číslice.

Matematika

Aritmetika: počítání v oboru do 1000, sčítání a odčítání dvoj a trojciferných čísel. Jednotky délky, hmotnosti a objemu.

Geometrie: čtverec a obdélník.

Prvouka

Voda - oceánská a pevninská, koloběh vody v přírodě. Vzduch. Horniny a nerosty. Půda - význam, vznik, složení. Teplo a světlo ze Slunce.

Anglický jazyk

Projekt My house. Předložky, země, město vesnice. Přivlastňovací zájmena.

ÚNOR

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po p a s. Slovesa, gramatické kategorie sloves.

Sloh: přirovnání v běžné komunikaci, verbální a nonverbální prostředky řeči.

Čtení a literární výchova: rozdíl mezi pohádkou a pověstí, život a dílo Boženy Němcové

Psaní: tiskací písmo, abecední řazení.

Matematika

Aritmetika: pamětné sčítání a odčítání, odčítání pod sebou, zkouška. Jednotky délky, hmotnosti a objemu.

Geometrie: kružnice a kruh, rýsování kružnice.

Prvouka

OPAKOVÁNÍ - Neživá příroda. ŽIVÁ PŘÍRODA. Živočichové (vlastnosti, dělení). Živočichové - způsob života.

Anglický jazyk

Můj pokoj, hračky. Předložky, použití vazby there is/ there isn´t.

Český jazyk , vyjmenovaná slova můžete procvičovat na:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/vyjmenovana-slova

Matematiku na:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida