III. třída - 17 žáků, třídní učitel Mgr. Karla Marešová

O nás

Netradiční angličtina

Běhací diktát

5. října jsme se zapotili u „běhacího diktátu". Nejdříve jsme měli za úkol co nejrychleji najít kartičky, které byly rozmístěné po tělocvičně, zapamatovat si jednotlivé informace a doplnit je se spolužákem do kartičky. Poté jsme se vrátili zpět do lavic, kde jsme si kartičky opravili a vyhodnotili. Na závěr jsme měli v rámci procvičování slovosledu ve větě jednotlivá hesla poskládat zpět do vět a nakreslit k danému textu obrázek. Někteří tento úkol zvládli hravě, jiní se opět zapotili. Hodina se nám všem líbila.

Vycházka do NP Podyjí

11. 9. jsme se vydali na procházku do Národního parku Podyjí. Hned zkraje jsme se nasvačili, abychom měli dostatek síly na putování. Protože nejsme v NP Podyjí žádní nováčci - už jsme věděli, že se zde musíme chovat slušně. Tady jsou „doma“ zvířátka a ani nám by se nelíbilo, kdyby u nás doma někdo cizí povykoval nebo ledabyle pohazoval odpadky. Prošli jsme stezku s mlokem, prohlédli jsme si ze dřeva vyřezávaná zvířátka a vyšlápli jsme si kopec zpět do města. Na závěr zbyl i čas na malou sladkou odměnu.

 

 

Co se učíme

PROSINEC

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po M, významné vztahy ve slovní zásobě, slovní druhy - podstatná jména (rod, číslo, pád), přídavná jména, slovesa. Denně procvičovat výjmenovaná slova!

Procvičování:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/vyjmenovana-slova

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid

http://cestina.diktaty.cz/

Matematika

Sčítání a odčítání do 1000 - zpaměti, písemně. Násobení a dělení. Geometrie - přímka, polopřímka, úsečka, geometrické obrazce.

Anglický jazyk

You are my brother. Numbers 21 - 100. Verb to be - I, you, he, she, it. English titles. Christmas - Christmas things, Fact about Christmas, Christmas in GB and the Czech Republic. (Jsi můj bratr. Číslovky 21 - 100. Sloveso být. Tituly. Vánoce - zvyky, svátky ve Velké Británii a u nás).

Prvouka

Výrobek a zboží. OPAKOVÁNÍ - Svět kolem nás. NEŽIVÁ PŘÍRODA. Co tvoří neživou přírodu. Co jsou látky. Voda - vlastnosti, skupenství, základní podmínka života.