Výuka na ZŠ Strachotice

 • Prioritou školy je zaměstnávat plně kvalifikované pedagogy.
 • Veškeré dění na škole musí mít jediný cíl - zkvalitnění výchovného a vzdělávacího procesu.
 • Anglický jazyk vyučujeme již od 1. ročníku.
 • S výukou informatiky začínáme od 3. do 4. ročníku.
 • Podporujeme rozvoj pohybových dovedností a sportovní výchovy. Vedeme žáky ke sportu a zdravému životnímu stylu, aby pochopili, že ke spokojenému životu patří nejen zdravý duch, ale i tělo.
 • Velkou pozornost věnujeme environmentální výchově.
 • Individuálně pečujeme o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a pracujeme s talentovanými a nadanými žáky.
 • Ve škole se snažíme navodit atmosféru pohody, důvěry - to vše přispívá k efektivnímu plnění vzdělávacích a výchovných cílů. Otevřeně komunikujeme a přistupujeme vstřícně ke všem.
 • Učíme interaktivně. Uplatňujeme moderní pedagogické přístupy.
 • Klademe důraz na čtenářské a komunikativní dovednosti žáků.
 • Podporujeme projektové vyučování. Zařazujeme metody podporující kritické myšlení žáků a rozvoj čtenářské gramotnosti.
 • Zakládáme si na rodinné atmosféře školy a úzké spolupráci s rodinou.

Rozvrhy

Rozpis vyučovacích hodin

Organizace školního roku

Ekologická výchova

Úspěchy žáků