Škola pro život

To je hlavní motto pro náš školní vzdělávací program, který přináší vysoce individuální práci s každým naším žákem.

Aktuální informace

Dne 21. 1. proběhnou třídní schůzky. Podrobné pokyny rodičům, jak budou třídní schůzky probíhat, budou zaslány na školní e-maily.

Na dotazník spokojenosti s distanční výukou odpovědělo ze 74 vzdělávajících se žáků v ZŠ Strachotice 64. 

Na otázku č. 1 zdali byly technické podmínky pro distanční vzdělávání dostatečné, odpovědělo 27 respondentů určitě ano, 30 spíše ano, 5 spíše ne a 2 určitě ne (neměli vlastní notebook).

Na otázku č. 2 zdali vyhovovala platforma online výuky prostřednictvím aplikace google classroom, odpovědělo 39 respondentů určitě ano, 23 spíše ano, 1 spíše ne a 1 určitě ne.

Na otázku č. 3 zdali byl stanovený počet hodin online výuky dostatečný, odpovědělo 31 respondentů určitě ano, 22 spíše ano, 10 spíše ne a 1 určitě ne.

Na otázku č. 4 zdali bylo množství zadávaných úkolů dostatečné, odpovědělo 44 respondentů určitě ano, 16 spíše ano, 4 spíše ne a 0 určitě ne.

Na otázku č. 5 zdali byli učitelé v dostatečném kontaktu, odpovědělo 57 respondentů určitě ano, 6 spíše ano, 1 spíše ne a 0 určitě ne.

Na otázku č. 6 kolik času denně trávili s dítětem při online výuce a přípravě na ni, odpověděli 2 respondenti 0,5 hodiny, 1 – 2 hodiny 27, 3 – 4 hodiny 25, 5 – 6 hodin 4, 6 a více hodin 2, sami se vzdělávali pouze 3 žáci bez přítomnosti rodičů. 1 respondent uvedl výraz hodně, což je nedefinovatelné.

Na otázku č. 7 jak hodnotíte přístup školy k novému způsobu výuky, odpovědělo 61 respondentů kladně či velmi kladně, vyjadřovali spokojenost. 2 nechtěli hodnotit a 1 byl donucen okolnostmi.

Na otázku č. 8 co vnímáte jako největší problém při výuce na dálku, odpovědělo nejvíce respondentů, celkem 26, že jde o špatný signál a vypadávání wifi. Dále 16 hodnotí jako problém ztrátu kontaktu se školou, spolužáky či učitelem. 7 odpovědělo, že se jejich dětem nechce z domu studovat a nesoustředí se tak, jako ve škole. 6 hodnotí nekompetentnost rodičů při vzdělávání svých dětí, 4 uvedli, že se nedá distanční výuka srovnat s prezenční. Dále byl po jednom uveden jako hlavní problém velká zátěž pro rodiče, zdlouhavá komunikace s žáky, kteří nedávali pozor při výuce, nemožnost okamžité kontroly, nedostatečně vysvětlená látka či že se jim učitel nemohl věnovat individuálně. 3 respondenti neuvedli žádný problém.

Na otázku č. 9 co vnímáte jako největší přínos výuky na dálku, odpovědělo 21 respondentů žádný přínos, 12 uvedlo, že jejich děti zůstaly alespoň v nějakém kontaktu se spolužáky a učitelem, 8 uvedlo, že jejich děti nadále mohou probírat látku. 5 napsalo, že získali nové dovednosti a rodiče měli větší pohodlí a klid, než vozit své děti do školy. Také tu byl uveden názor, že je lepší chodit do školy, než být doma, ocenili snahu a ochotu učitelek, dostatek času či zdraví svých děti, když nejsou ve škole. O samostatnosti svých děti psali jen 2 respondenti.

Velmi kladně rodiče hodnotili školu za její rychlý a profesionální přístup k distanční výuce. V převážné většině psali, že škola byla připravena na hladký přechod k distanční výuce.

Prosíme rodiče, aby využívali v týdnu od 11. 1. školní družinu jen v nejnutnějších případech.

Žáci 1. a 2. ročníku chodí do školy prezenčně.

 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Bude fungovat i ranní družina.

Ostatní ročníky 3. – 5. mají povinnou distanční výuku.

Poplatky za školní družinu se v měsíci lednu a únoru 2021 prozatím ruší. Přeplatky za první období školního roku 2020/2021 činí u 1. – 2. ročníku 50,- Kč, 3. – 5. ročníku 75,- Kč. Budou odečteny při platbě za měsíc březen – červen 2021.

10.11.2020
 
 1. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 2. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici ve Znojmě.
 3. Vzhledem k probíhajícím opravám bude vstup žáků přes školní zahradu a využívat se bude zadní vchod. Vstup do budovy školy a školní zahrady je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 4. Shromažďování žáků dle rozpisu (I. třída – altán, II. třída – zahrada mraveniště, III. třída – hřiště běhací dráha, IV. třída – levá část hřiště, V. třída – pravá část hřiště). Žáci dodržují určené rozestupy 1,5 metry a zakrytí úst a nosu rouškou.
 5. Před vstupem do školy si žáci vydesinfikují ruce. Používají jednorázové utěrky, které odhodí do speciálního koše. Ručníky dětem nedávejte.
 6. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze ŠD.
 7. V průběhu pobytu ve škole, školní družině a školní jídelně musí žáci nosit roušku (ochranné štíty nejsou povoleny, jen učitel angličtiny a logopedie). Žáci budou mít k dispozici 2 – 3 roušky a pytlík na uložení roušky.
 8. Návštěva toalet či společných prostor bude organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi třídami, tak jednotlivci.
 9. Časté větrání ve třídách a pobyt venku vyžaduje vhodné oblečení.
 10. Možnost stravování ve školní jídelně bude pro přihlášené strávníky obnovena při dodržení hygienických předpisů.

28.12.2020

Vážení rodiče,

s přechodem na distanční výuku od 4. 1. 2021 má naše škola opět k zapůjčení tablety.

Po předchozích zkušenostech bychom chtěli upozornit na fakt, že hned několik tabletů se vrátilo velmi znečištěných (jídlo, prach, mastnota, chlupy zvířecích mazlíčků) nebo s prasklým displejem a velmi bohatou historii používání i v nočních hodinách. Vyčištění takových nečistot je vcelku nákladné (od 200,- Kč do 500,- Kč za kus) a oprava displeje 3.000,- Kč. Tablety dostáváte k zapůjčení čisté a v pořádku. Pořídili jsme také nové obaly. Prosíme, dbejte na čistotu, aby se nám tablety vrátily v takovém stavu, v jakém je půjčujeme. V opačném případě jsme nuceni zaslat poničené nebo znečištěné přístroje technikovi, který je na Vaše náklady dá opět do pořádku.

Pro zapůjčení využijte prosím následující termíny:

Středa 30. 12. 2020 v čase 10:00 – 12:00 hodin a 15:00 – 17:00 hodin v budově školy. Tablety bude zapůjčovat p. uč. Hrbáčková. Při vypůjčování dodržujte hygienická pravidla (zakrytý nos a ústa + dezinfekce rukou).

17.12.2020

23. prosince 2020 až 3. ledna 2021 – vánoční prázdniny.

Vyučování začíná v pondělí 4. ledna 2021!

Žáci 1. a 2. ročníku budou chodit do školy prezenčně.

 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.
 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Bude fungovat i ranní družina.

Ostatní ročníky 3. – 5. budou mít povinnou distanční výuku.

Podrobné informace o prezenční i distanční výuce Vám sdělí třídní učitelky.

10.11.2020
 
 1. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 2. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici ve Znojmě.
 3. Vzhledem k probíhajícím opravám bude vstup žáků přes školní zahradu a využívat se bude zadní vchod. Vstup do budovy školy a školní zahrady je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 4. Shromažďování žáků dle rozpisu (I. třída – altán, II. třída – zahrada mraveniště, III. třída – hřiště běhací dráha, IV. třída – levá část hřiště, V. třída – pravá část hřiště). Žáci dodržují určené rozestupy 1,5 metry a zakrytí úst a nosu rouškou.
 5. Před vstupem do školy si žáci vydesinfikují ruce. Používají jednorázové utěrky, které odhodí do speciálního koše. Ručníky dětem nedávejte.
 6. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze ŠD.
 7. V průběhu pobytu ve škole, školní družině a školní jídelně musí žáci nosit roušku (ochranné štíty nejsou povoleny, jen učitel angličtiny a logopedie). Žáci budou mít k dispozici 2 – 3 roušky a pytlík na uložení roušky.
 8. Návštěva toalet či společných prostor bude organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi třídami, tak jednotlivci.
 9. Časté větrání ve třídách a pobyt venku vyžaduje vhodné oblečení.
 10. Možnost stravování ve školní jídelně bude pro přihlášené strávníky obnovena při dodržení hygienických předpisů.