Poskytování informací

(zveřejněné v souladu se zákonem č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Ředitel školy: Mgr. Karla Marešová

Jmenována do funkce ředitele (na základě konkurzního řízení) dne 1. srpna 1997 Josefem Palátem – ředitelem Školského úřadu ve Znojmě a v této funkci potvrzena dne 1. ledna 2003 Evou Vaculovou – starostkou Obecního úřadu Strachotice.

Působnost a pravomoci ředitele školy (dle Zákona č. 561/2004 Sb.):

 • Rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb.
 • Odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání v souladu se zákonem a vzdělávacími programy.
 • Odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb.
 • Vytváří podmínky pro výkon činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření.
 • Vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Zajišťuje, aby zástupci nezletilého žáka byli informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.
 • Odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi ve škole.
 • Zřizuje pedagogickou radu jako poradní orgán.
 • Stanovuje organizaci a podmínky provozu školy.
 • Odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu.
 • Předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.
 • Odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o činnosti školy a výroční zprávy o hospodaření školy.
Ředitel rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy těchto případech:
 • Přeřazení žáka do vyššího ročníku (§ 17 odst.3) a povolení individuálního vzdělávacího plánu (§ 18).
 • O odkladu školní docházky (§ 37).
 • O přijetí k základnímu vzdělávání (§ 46) a přestupu žáka (§ 49).
 • O převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy (§ 39 odst.2).
 • O snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb (§ 123 odst. 4).
 • O podmíněném vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení (§ 31 odst.2 a 3).
 • O povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka (§ 41).
Poskytování informací o škole (v souladu se zákonem č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím) je oprávněna ředitelka školy Mgr. Karla Marešová

Informaci, kterou je škola povinna poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky působnosti ředitele školy, nikoliv však komentář, názor na určitou skutečnost, výklad právního předpisu apod. Zákonem jsou jmenovitě určeny informace, které škola nesmí poskytnout.

V době nepřítomnosti ředitelky poskytuje informace pracovník pověřený řízením:
pí. vychovatelka Věra Zifčáková.

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informací:
 • Žádost o poskytnutí informací se podává ústně (osobně nebo telefonicky 515235529) nebo písemně (doručena poštou, osobně nebo elektronickou poštou).
 • Ústní žádost lze vyřídit ústně (jen s výslovným souhlasem žadatele). Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, bude vyzván k podání písemné žádosti.
 • Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu nebo na paměťových mediích.
 • Požadovanou informaci poskytne ředitelka školy nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.
 • Pokud není ze žádosti zřejmé, že směřuje proti škole a kdo ji podal, je žádost odložena.
 • Pokud je žádost formulována nesrozumitelně, je žadatel vyzván ve lhůtě 7 dnů, aby žádost upřesnil.
 • Neučiní-li tak do 30 dnů, je jeho žádost odmítnuta.
 • Pokud škola odmítne poskytnout žadateli požadované informace, doručí o tom žadateli ve lhůtě 30 dnů správní rozhodnutí, obsahující poučení o možnosti odvolání.
Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se řídí ředitel školy při výkonu své působnosti:
 1. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 2. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
 3. Vyhláška 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
 4. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy každý pracovní den v době
od 7:20 hod. – 7:40 hod.

Mgr. Karla Marešová
ředitelka školy