Školní preventivní program

Cíl

Základním principem prevence rizikového chování je vychovávat dětí ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti. Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, program je nejméně jednou ročně vyhodnocován, sleduje se účinnost, průběh, měří se efektivita jednotlivých aktivit.

Prostředky k dosažení cíle

Vztah učitel – žák

Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může na učitele obrátit a bude respektován jeho názor, jeho potřeby. Učitel se zajímá o žáka, podněcuje dialog. Při řešení problémů je učitel otevřen komunikaci s žákem, s rodičem, širší rodinou, ostatními pedagogy, výchovným poradcem, ad. Na základě dosažení dohody o společných cílech a postupech dochází k celkové a jednotné podpoře žáka.

Skupinová práce

Žáci velkou část vyučování spolupracují, ve dvojicích, ve skupinách, ve skupinách napříč třídami. Žáci se učí vést diskuzi, vyjadřovat své názory, naslouchat druhým a vhodným způsobem reagovat na kritiku.

Projektové vyučování a celoškolní projekty

Umožňuje intenzivní spolupráci tříd v rámci ročníku. Celoškolní projekt navíc podporuje spolupráci žáků napříč třídami a napříč ročníky. Žáci se navzájem poznávají a dokáží spolupracovat starší s mladšími. Je to podstatný prvek prevence šikany starších žáků vůči mladším.

Individualizované hodnocení, slovní hodnocení, sebehodnocení, zpětná vazba skupiny

Žáci dostávají komplexní zpětnou vazbu od učitele. Jsou informováni o svém pokroku i nedostatcích. Je oceňováno úsilí žáka a míra jeho pokroku bez srovnávání s výkonem ostatních.

Komunikace s rodiči, veřejností

Učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuální konzultace. Rodiče mají také možnost navštívit i výuku, často se zapojují do výuky v rámci svých možností a poznávají tak prostředí školy a lépe tak chápou potřeby svých dětí ve škole.

Pedagogická diagnostika

Učitel věnuje pozornost žákům, registruje signály o možném problému žáka a hledá příčiny a vhodné formy nápravy. Pokud je třeba, spolupracuje s rodiči a výchovným poradcem, který se zapojí do diagnostického a terapeutického procesu. Případně je využíváno dalších odborných institucí (PPP aj.).

Personální zajištění prevence

Školní metodik prevence (dále jen ŠMP)

ŠMP spoluvytváří minimální preventivní program, podílí se na jeho realizaci. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vniklého problému dává podněty k možné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu.

Pedagogové

Věnují se v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace.

Ředitel školy

Sleduje efektivitu prevence sociálně patologických jevů. Sleduje problémy v kontextu celé školy a dělá personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole.

Způsob realizace

Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu jsou:

 1. zvyšování sociální kompetence – rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání
 2. posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku
 3. vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon,zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty
 4. formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám – pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod.

Klíčové vyučovací oblasti jsou:

 1. oblast přírodovědná (např. biologie člověka, fyziologie, biologické účinky drog, chemické aspekty drog atd.),
 2. oblast zdravého životního stylu (např. výchova ke zdraví, osobní a duševní hygieně, podmínky správné výživy, volný čas apod.),
 3. oblast společenskovědní (proces socializace jedince, užší a širší společenské prostředí, jedinec ve vzájemné interakci se sociálním prostředím apod.),
 4. oblast rodinné a občanské výchovy (postavení rodiny ve společnosti, vedení domácnosti, správná výživa, zdravý vývoj a příprava na život, formy komunikace, zvyšování sociální kompetence dětí a mládeže, subjekty participující v oblasti prevence drog atd.),
 5. oblast sociálně právní (právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy apod.),
 6. oblast sociální patologie (postoj společnosti ke zneužívání drog, delikventní chování, kriminalita, xenofobie, šikanování, rasismus apod.).
Minimální preventivní program

1. Cíle vyplývající ze zmapování situace

 • dlouhodobě a preventivně působit na žáky a předcházet tak vzniku rizikového chování
 • větší informovanost žáků a pedagogů, rodičů a veřejnosti o problematice rizikového chování.
 • zvýšit u žáků schopnost činit důležitá rozhodnutí a nést následky svého jednání
 • nácvik soc. dovedností, sebepoznání, empatie, řešení svízelných situací, sebeovládání
 • zkvalitňovat soc. klima školy
 • zapojit učitele do přípravy MPP
 • pomoc jedincům z nejvíce ohrožených skupin (dětem a mládeži zdravotně a sociálně znevýhodněným )
 • naučit žáky a mládež podílet se na utváření zdravého školního prostředí – výzdoba, hygiena, udržování pořádku

2. Spolupráce školy s rodiči

Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP , možnostmi spolupráce a MPP

 • seznámení rodičů s MPP (třídní schůzky)
 • konzultační hodiny – každý den 7,25 – 7,45 hod., jinak dle telefonické domluvy
 • pravidelně informovat o prospěchu a chování žáků
 • podávat informace o akcích, pořádaných v rámci školy pro žáky i rodiče
 • seznámit rodiče s “Krizovým plánem šikany” ve škole a s náplní MPP, informovat je o postupu řešení při výskytu některých forem RCH
 • prostřednictvím “Dne otevřených dveří” nebo jiné akce, dát rodičům možnost prohlédnout si prostředí celé školy a nahlédnout i do její činnosti

3. Program preventivních aktivit pro žáky školy

 • nabídka volnočasových aktivit
 • pořádání akcí pro rodiče s dětmi
 • pobytová akce s dětmi
 • besedy o problematice RCH
 • setrvání v projektu Ovoce do škol, Mléko do škol
 • dotazník pro žáky 4. a 5. ročníků
 • výtvarné práce (soutěž)
 • nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov

4. Postup a opatření při řešení jednotlivých druhů RCH:

Školní řád zakazuje žákům školy používaní návykových látek ve škole i mimo školu. Žáci jsou se školním řádem seznámeni vždy na počátku školního roku. Škola má vypracovaný postup pro řešení šikany, výskytu návykových látek, záškoláctví, krádeží a vandalismu. V případě, že se ve škole vyskytnou žáci, kteří jsou podezřelí ze zneužívání návykových látek nebo jiných nežádoucích jevů je přistoupeno k následujícím opatřením:

 • individuální pohovor se žákem- podle zjištěných informací následuje spolupráce
 • s rodinou, popř. doporučení kontaktu s odborníky
 • šetření přestupku, zvolení trestu
 • v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě
 • v případě dealerství a jiných závažných přestupků oznámeni věci policii, sociálnímu odboru
 • následná péče o provinilé žáky, případně jejich oběti
 • Evidence a efektivita

Mgr. Iva Hřibová – ŠMP