ŠVP ZV - Škola pro život

Motto: Škola pro život

Hlavní motto naší školy Škola pro život” předurčuje vysoce individuální práci s každým žákem.

Škola je všeobecně zaměřena s preferováním anglického jazyka od 1. ročníku, informatiky od 3. do 5. ročníku a ekologické výchovy. Vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Škola pro život, který nám dává možnost přizpůsobit výchovné a vzdělávací cíle našim podmínkám, svobodu ve výběru metod a forem výuky, které jsou pro žáka přínosné, zajímavé a podporují jeho aktivitu, zájem o vše nové a zároveň ho nechávají svobodně vyjadřovat své názory, veřejně je publikovat nebo prostě sdělovat ostatním spolužákům. Naši absolventi jsou schopni konkurovat žákům z městských škol nejen ve svých znalostech, schopnostech a dovednostech, ale i ve způsobu prezentace svých myšlenek a idejí.

Nelze vypočítat všechny akce, které škola zvládne zorganizovat během školního roku a jejichž náplň je vždy zaměřena na smysluplné využití volného času žáků, na rozvoj jejich vědomostí a poznatků.

Jsme rádi, když se k nám vrací informace o úspěších našich bývalých žáků, kteří reprezentují školu v různých oblastech, stejně tak, jako když se do školy vrací žáci v době svého volna a chtějí se podívat, jak se „jejich škola” změnila.

Mrzí nás, když se nám zmenšují počty žáků a rodiče své děti hlásí do větších škol s pocitem, že větší škola je zárukou lepšího vzdělání a výchovy. Zodpovědně říkáme, že se poctivě snažíme o to, dát dětem maximum vědomostí a zároveň působíme na výchovu žáků v  klidné a pohodové pracovní atmosféře, jakou jen může vesnická škola dát.

Mgr. Karla Marešová

ředitelka školy

 

Co vlastně Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) je a proč vznikl?

Rámcový vzdělávací program základního školství (RVP ZV) vymezuje charakter a obsah vzdělávání. Nahradil známé osnovy, ale podstatně se od nich liší. Jeho úkolem už není vyjmenovávat všechny nepostradatelné znalosti, které se každý žák musí naučit, ale obecně formuluje cíle a stanovuje tzv. kompetence, dovednosti, které má žák získat.

Hlavní změnou je to, že dříve byly cílem vzdělávání izolované vědomosti, které ve většině případů neuměli žáci v praxi použít. Nyní jsou cílem vzdělávání kompetence tj. dovednosti, připravenost žáka něco vykonávat. Jedná se například o schopnosti jako je ochota a dovednost stále se učit, tvůrčí přístup, komunikační a prezentační dovednosti (včetně komunikace v cizích jazycích), schopnost spolupracovat, jednat s lidmi, nést odpovědnost, řešit problémy, dovednost práce v týmu, schopnost sebevzdělávání.

Podrobnější informace o nové koncepci základního školství lze získat na www.msmt.cz.

ŠVP ZV „Škola pro život”

Škola pro život – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) je „spuštěn” od září školního roku 2007/2008 a v letošním školním roce se podle něj vyučuje v 3. – 5. ročníku. Od školního roku 2016/2017 došlo k aktualizaci a úpravě ŠVP, vznikla III. verze, která vychází z aktuálních potřeb našich žáků a měnících se společenských podmínek. Smyslem školního programu je vybavit žáky nejen vědomostmi, ale především vyvolat a rozvíjet schopnosti a dovednosti, které jim pomohou uplatnit se ve společnosti – tj. umění učit se, řešit problémy, komunikovat s ostatními, rozvíjet sociální vztahy, uvědomovat si globálnost jevů na Zemi atd. Převedeno do naší praxe to znamená vzdělávat a vychovávat naše žáky tak, aby byli připraveni pro běžnou realitu všedního života. Velký důraz klademe na aktivní výuku a činnostní učení. Prioritou školy je jazykové vzdělání, především anglického jazyka, IT znalosti a ekologická výchova. V jednotlivých vyučovacích hodinách probíhají tématické bloky o nebezpečí drog, sociálně patologických jevů a šikaně.