ŠVP ZV - Škola pro život

Co vlastně Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) je a proč vznikl?

Rámcový vzdělávací program základního školství (RVP ZV) vymezuje charakter a obsah vzdělávání. Nahradil známé osnovy, ale podstatně se od nich liší. Jeho úkolem už není vyjmenovávat všechny nepostradatelné znalosti, které se každý žák musí naučit, ale obecně formuluje cíle a stanovuje tzv. kompetence, dovednosti, které má žák získat.

Hlavní změnou je to, že dříve byly cílem vzdělávání izolované vědomosti, které ve většině případů neuměli žáci v praxi použít. Nyní jsou cílem vzdělávání kompetence tj. dovednosti, připravenost žáka něco vykonávat. Jedná se například o schopnosti jako je ochota a dovednost stále se učit, tvůrčí přístup, komunikační a prezentační dovednosti (včetně komunikace v cizích jazycích), schopnost spolupracovat, jednat s lidmi, nést odpovědnost, řešit problémy, dovednost práce v týmu, schopnost sebevzdělávání.

Podrobnější informace o nové koncepci základního školství lze získat na www.msmt.cz.

ŠVP ZV „Škola pro život”

Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) je „spuštěn” od září školního roku 2007/2008 a v letošním školním roce se podle něj vyučuje v 3. - 5. ročníku. Od školního roku 2016/2017 došlo k aktualizaci a úpravě ŠVP, vznikla III. verze, která vychází z aktuálních potřeb našich žáků a měnících se společenských podmínek. Smyslem školního programu je vybavit žáky nejen vědomostmi, ale především vyvolat a rozvíjet schopnosti a dovednosti, které jim pomohou uplatnit se ve společnosti – tj. umění učit se, řešit problémy, komunikovat s ostatními, rozvíjet sociální vztahy, uvědomovat si globálnost jevů na Zemi atd. Převedeno do naší praxe to znamená vzdělávat a vychovávat naše žáky tak, aby byli připraveni pro běžnou realitu všedního života. Velký důraz klademe na aktivní výuku a činnostní učení. Prioritou školy je jazykové vzdělání, především anglického jazyka, IT znalosti a ekologická výchova. V jednotlivých vyučovacích hodinách probíhají tématické bloky o nebezpečí drog, sociálně patologických jevů a šikaně.