Environmentální výuka

Environmentální výchova poskytuje ucelený elementární pohled na okolní přírodu i prostředí. Žáci se učí pozorovat, citlivě vnímat a hodnotit důsledky jednání lidí, přispívá k osvojování si základních dovedností a návyků aktivního odpovědného přístupu k prostředí v každodenním životě. V maximální míře využívá přímých kontaktů žáků s okolním prostředím a propojuje rozvíjení myšlení s výrazným ovlivňováním emocionální stránky osobnosti jedince, zdůrazňuje pochopení platnosti základních přírodních zákonitostí od nejméně složitých ekosystémů až po biosféru jako celek.

Cíle EVVO na naší škole:
 1. spoluutvářet životní styl směrem k žádoucímu trendu vývoje společnosti (bez závislosti na neekologickém a znečišťujícím konzumním stylu žití, hledání a podpora alternativních energetických zdrojů, střídmý a úsporný režim života)
 2. rozvíjet klíčové kompetence pro řešení problémů životního prostředí
 3. poskytovat souhrnné vědomosti o vztazích organismů a jejich prostředí, o problematice vývoje těchto vztahů a problémech a možnostech řešení, jež z něj vyplývají
 4. umět využít, podchytit a udržovat zájem o otázky životního prostředí
 5. vypěstovat proekologické návyky a dovedností v jednání žáků
 6. rozvíjet schopnost tvořivého řešení problémů životního prostředí
 7. přispívat k utváření žádoucích názorů a postojů ve vztahu k životnímu prostředí
 8. získávat dovednosti pro pobyt v přírodě a zacházení s přírodou
 9. poznávat přírodní a kulturní hodnoty životního prostředí ve svém okolí a chápání příčin, následků a projevů jejich poškozování
 10. získávat citový vztah k životnímu prostředí ve svém okolí a k přírodě
 11. uvědomit si postavení člověka v přírodě a hodnoty přírody
 12. seznámit se s globálními problémy a chápání globálních souvislostí
 13. umožnit odpovědné jednání a aktivní a kvalifikovanou účast při ochraně přírody