Školská rada

Školská rada byla zřízena Obcí Strachotice, okres Znojmo dne 20. 1. 2006. Skládá se ze tří zástupců (pedagoga, zástupce obce a zákonného zástupce nezletilých žáků).

Zákonný zástupce nezletilých žáků: Milena Mašková

Zástupce školy: Mgr. Iva Hřibová (předseda)

Zástupce zřizovatele: Anna Imrichová

Činnost školské rady:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Jednací řád školské rady

při Základní škole, Strachotice, okres Znojmo, příspěvkové organizaci

Čl. I

Školská rada vykonává své působnosti podle §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále jen “zákon”.

Čl. II

Školská rada se schází ke svým schůzím dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny schůzí se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem. Jednání školské rady svolává její předseda. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Čl. III

Program jednání školské rady navrhuje její předseda, který se volí nadpoloviční většinou všech členů rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy a zřizovatele školy.

Čl. IV

Školská rada školy jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Čl. V

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů, přičemž je nutná účast všech členů. Rozhodující slovo má předseda. Usnesení školské rady podepisuje její předseda a další člen školské rady.

Čl. VI

Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou. O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou.

Čl. VII

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Čl. IIX

Tento jednací řád byl schválen nadpoloviční většinou členů školské rady a nabývá účinnosti dnem 20. 1. 2006.

Mgr. Iva Hřibová

předseda školské rady