II. třída - 15 žáků, třídní učitel Mgr. Iva Hřibová

O nás

Velikonoce ve II. třídě

Období jara prolíná ve výuce všemi předměty. Často se říká, že jaro a teplé počasí nastupuje právě v období Velikonoc. Původ Velikonoc sahá už do předkřesťanského období, kdy se jednalo o svátky jara oslavující příchod nového života a porážku zimy. K Velikonocům se pojí mnoho tradic a zvyků. Žáci 2. ročníku se již na konci března zapojili do projektového dne.  Nyní  - těsně před Velikonocemi  - si zopakovali poznatky o tomto jarním svátku;  poté namalovali krásně barevné kraslice, upekli beránka a vyrobili velikonoční zajíce z barevných papírů.

Den otevřených dveří

6. března navštívili rodiče výuku ve II. třídě. Více jak polovina rodičů mohla sledovat první dvě hodiny výuku češtiny a matematiky. Žáci opakovali měkké a tvrdé slabiky, procvičovali hláskovou a slabičnou stavbu slova. V matematice pečlivě nacvičovali písemné sčítání do sta. Všichni žáci se maximálně snažili ukázat, co všechno se už naučili.

Míry a váhy

V 1. ročníku se žáci seznámili s některými základními veličinami  - 1 metr, 1 litr, 1 kilogram. Nyní tyto poznatky dále opakovali a rozšiřovali. Pomocí činnostního učení se žáci seznámili se základními veličinami a s různými měřidly. Navštívili poštu, kde se dověděli, co a proč se měří a váží. V obchodě udělali menší nákup – zkoumali, co se váží na kg, co se měří na litry… Ve škole podle tohoto hlediska roztřídili potraviny a nápoje. Nakonec odhadovali a měřili. Odhadovali vzdálenost od vstupních dveří do třídy, poté velikost lavice, a různých předmětů ve třídě. Měřili v krocích, metrech a centimetrech a porovnávali s původním odhadem.

Předvánoční čas

Předvánoční atmosféru projektového dne si žáci 2. ročníku přivolali zpěvem vánočních písní a koled. Potom společně vyluštili vánoční křížovku, povídali si o vánočních tradicích a zvycích a nakonec se pustili do výroby andílků. „Anděl doprovází Mikuláše a čerta, dohlíží na malého Ježíška ve vánočním betlému, anděly si dáváme i jako ozdobu na vánoční stromeček.“ Nejdříve měli žáci za úkol složit z bílého papíru dvě harmonikytělo a křídla, okraje mohli stříháním dozdobit. Pomocí drátku přidělali hlavu, přilepili vlásky a hvězdu. Všem dětem se andílci podařili a mohly si je odnést domů…

Land art (Vv a Prv)

Land art je umělecký směr, který vznikl v 60. letech minulého století. Land art – neboli krajinné umění - má blízko k fotografii. Výtvarníci své obrazy netvoří v ateliérech, ale přímo v přírodě. Prvky land artu si žáci vyzkoušeli ve skupinkách už v loňském roce. Letos se jednalo o kolektivní práci celé třídy.  Stromy jsou velmi důležité pro život na naší planetě. Tvoří životodárný kyslík, čistí vzduch od prachu a vytvářejí příznivé klima.  Poskytují stín v horkých dnech, mírně ochlazují teplotu vzduchu. Jejich kořeny pomáhají zadržovat vodu v krajině. V zimě energie stromů klesá, stromy mají období klidu. Energie se přesouvá spolu s mízou do kořenů a stromy nabírají sílu na další rok. Žáci se pokusili vyjádřit pomocí barevného listí ukrytou energii stromu.

Zdravá 5

Žáci II. ročníku se společně se svými spolužáky z ostatních tříd zapojili do projektu Zdravá 5. Jedná se o celorepublikový vzdělávací program pro základní a mateřské školy, který je zaměřen na zdravý životní styl. Lektorka Zdravé 5 seznámila žáky během dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Sami žáci si vyzkoušeli sestavit zdravou – a pro ně chutnou svačinu.

Tematický den ve II. třídě - Podzim

Celý říjen byla výuka prvouky zaměřena na období podzimu. V jednom  říjnovém dnu se ale zaměřili žáci na toto téma ještě blíže. Podzimní čas prolnul učivem všech předmětů. V českém jazyce tvořili žáci věty o podzimu, společně vytvořili pojmovou mapu, luštili kviz; v matematice k nim přiletěli draci s početním řetězcem na sčítání a odčítání do 20; recitovali báseň o podzimu od Vítězslava Nezvala a uspořádali malou výstavku na téma „Co se sklízí na podzim“. Zopakovali si také poznatky z vycházky (z minulého týdne). Hlavním cílem bylo rozpoznat listy lípy, jírovce a javoru. Několik listů si přinesli a nyní v hodině výtvarné výchovy otiskovali na papír pomocí temperových barev.

Výlet do Znojma

Druhý týden v září se žáci II. třídy společně s mladšími spolužáky vydali na výlet do Znojma. U Louckého kláštera nastoupili do turistického vláčku a projeli zajímavá místa našeho okresního města. Někteří žáci už tuto cestu znali, pro některé to byla premiéra. Tentokrát ale mohli všichni vidět i přípravy na Znojemské historické vinobraní. S vláčkem projeli i jednu ze vstupních bran, kterou zrovna organizátoři vybudovali. Nakonec si mohli pochutnat na dobré zmrzlině.

Co se učíme

DUBEN

Český jazyk

Opakování měkkých a tvrdých slabik. Obojetné souhlásky. Spojky. Podstatná jména. Vlastní jména (osoby, zvířata, města a vesnice, řeky....). Předložky. Spojky. Slovesa. Prověrka - 3. čtvrtletí.

Matematika

Sčítání a odčítání do sta s přechodem desítky, slovní úlohy. G - bod, přímka, úsečka, měření a rýsování úseček (cm a mm). Násobení a dělení 2, 3, 4, 5 .Prověrka - 3. čtvrtletí.

Prvouka

Jaro. Zahrada - jarní zelenina; ovocné stromy na jaře.

Anglický jazyk

My house  - dokončení lekce o bytě, domě. Where is bedroom? What is in the sitting room.?... Easter - Velikonoce. Znalost velikonočních pojmů.