II. třída - 10 žáků, třídní učitel Mgr. Iva Hřibová

O nás

„Výtvarka“ na školní zahradě

Druháci se vrátili do své třídy, bohužel s nutností celodenního nošení roušek. Samozřejmě, že opakují a upevňují zejména učivo českého jazyka, matematiky, angličtiny a prvouky. Ještě na počátku října plánovali výtvarnou činnost v přírodě. V současné době je potřeba více větrat - a pokud to počasí dovolí, trávit i část výuky venku. A protože v podzimní přírodě ještě zůstaly zbytky krásně zbarvených listů, vydali se žáci II. třídy na školní zahradu vytvořit jednoduchý podzimní land art (krajinné umění).

 

Bezpečnost v silniční dopravě, dopravní značky

Cílem výuky dopravní výchovy ve 2. ročníku je pochopení bezpečného a ohleduplného chování, uvědomování si rizik a nebezpečí v silničním provozu. Na přelomu září a října si žáci zopakovali v prvouce poznatky z 1. ročníku – význam barev na semaforu, druhy dopravních prostředků a také některé dopravní značky. V modelových situacích si vyzkoušeli správné přecházení silnice, povídali si o chování v dopravních prostředcích a o místech, která nejsou bezpečná pro venkovní hry. Poté se vydali na vycházku v okolí školy. Tady měli za úkol ve skupinkách vytvořit plánek silnic a hlavně dopravních značek v nejbližším okolí. Svoje nákresy potom přenesli na společný plán okolí školy. Společně si pojmenovali a vysvětlili význam dopravních značek. Nakonec si žáci navzájem sdělovali svoje zkušenosti z cesty do školy nebo návratu domů.

 

 

Co se učíme

Listopad

Český jazyk

Pořadí vět v textu. Věta, slovo, slabika, hláska. Samohlásky krátké a dlouhé.

Matematika

Sčítání a odčítání do 20. Úvod počítání do 100. Jednotky a desítky. Sčítání a odčítání desítek.

Prvouka

Ovoce a zelenina. Stálí a stěhovaví ptáci. V lese. Smíšený les, keře, houby.

Anglický jazyk

Opakování lekce PLAYROOM. Animals. LEKCE 2. School time. Colours, numbers, things in the classroom.