IV. třída - 19 žáků, třídní učitel Mgr. Věra Kyliánová

O nás

Projekt Food and drink

Projekt Food and drink je v anglickém jazyce velmi oblíbené téma, zvláště když si žáci obohatí hodinu o pokrmy, které si společně hravou formou připraví a nakonec  i ochutnají. Velmi často dnes slyšíme okolo sebe….“to nemám rád, to nejím, to mi nechutná“….ale co když jsme schopni si připravit lahodné a hlavně zdravé jídlo z ovoce a zeleniny hravou formou? Společně jsme se také anglicky bavili o tom, co máme rádi a co nám chutná. Vysvětlili jsme si, co do potravin můžeme zařadit, např. ovoce, zeleninu, ořechy a ostatní potraviny. Nakonec jsme hádali ve dvojicích, co si kdo přinesl na ochutnání z domu. Projektový den se nám povedl a my jsme si ho náramně užili.

Čarujeme s podzimem

Podzim dává zajímavé možnosti pro tvoření v přírodě. Žáci čtvrtého ročníku si vyzkoušeli, jaké to je být land-artisté. Výtvarných galerii ve třídě jsme měli již několik, ale co například vystavovat v přírodě? Pracovali jsme s listím, kamínky, klacíky, květinami a vznikaly nám postupně skupinové práce, při nichž nebyl ani tak důležitý výsledek tvorby, ale prožitek. Konečným cílem pro nás pak bylo především seznámení s rozmanitostí přírodních materiálů, rozvíjení fantazie či vnímání přírodních krás. Společně jsme se shodli, že práce v přírodě pozitivně působí na každého z nás.

Mezipředmětové vztahy

Dva dny jsme makali, studovali ve Znojemské studovně, četli, získávali informace z odborných knih a internetu, zpracovávali je a připravovali prezentace. Nakonec se nám úsilí vyplatilo. Své práce o jednotlivých krajích České republiky jsme odprezentovali před žáky třetího ročníku v předmětu Prvouka.

Biblos

Knihovny či studovny navštěvujeme, abychom se inspirovali úspěchy či omyly druhých lidí, dozvěděli se více o moudrosti a chybách lidského ducha, uhasili své potřeby po vzdělání a poznání.  Knihovny jsou kulturními institucemi, které vytvářejí zázemí pro sebevzdělání, nabízející možnosti kvalitně využít volný čas, inspirující ke kultivaci zájmů a poskytující rozsáhlé spektrum jinde nedostupných informací.

Co si lze pod pojmem knihovna představit se mohli dozvědět žáci čtvrtého ročníku v rámci hodin českého jazyka. Jde tedy o jakoukoliv sbírku či kolekci knih určených ke čtení nebo ke studiu, instituci shromažďující, uchovávající a zpřístupňující knihy a jiné nosiče informací  za účelem uchování a šíření dosaženého poznání. Jednu knihovnu máme v obci, tu jsme již několikrát navštívili v rámci volnočasové aktivity Čtenářské dílny.

V hodinách českého jazyka jsme se bavili o tom, jakým způsobem lze dnes pořizovat knihy, jak vyplnit přihlášku do městské knihovny či kde ji konkrétně hledat. Nakonec jsme se rozhodli, že spojíme příjemné s užitečným, navštívíme oddělení pro děti i dospělé i studovnu v Městské knihovně ve Znojmě a propojíme mezipředmětové vztahy českého jazyka, vlastivědy a přírodovědy. Více se dozvíte v další aktualitě - mezipředmětové vztahy, kde jsme své práce prezentovali před třetí třídou.

Mezinárodní den úsměvu

5. října jsme společně prožili jeden z nejhezčích projektových dnů. Ten den se  nazýval "Den úsměvu". Hned ráno jsme svým cvičením vzbudili slunce a s úsměvem jsme pokračovali jak ve třídě, tak i na zahradě. V matematice jsme hledali geometrická tělesa, která se nám ukryla v okolí školy, v dílnách čtení jsme rozebírali úsměvné texty a nakonec jsme si v hodině tělesné výchovy vyzkoušeli náš první kruhový tréning. S úsměvem na rtech!

Začínáme pomalu

7. září jsme zavítali do Znojma do Laser arény. Je to první laser game a virtuální realita ve Znojmě, nově otevřená. Hru si obě skupiny náramně užili. Od pondělí se ale již reálně učíme, žádná virtuální realita. A bude to taky adrenalin!

Co se učíme

PROSINEC

Český jazyk - Vzory podstatných jmen rodu ženského. Slovní druhy. Vyjmenovaná slova. Italsky - O Itálii, cizích zemích, řeč, zvyky, jídlo. Vzkaz na telefonní záznamník. Vánočně - rozhovor, můj příběh. Literární výchova - Klíč k pokladům světa - Žánr dobrodružných příběhů o pirátech. Populárně naučný text, komiks. Charakteristika hlavního hrdiny - piráta. Výslovnost a pravopis cizích slov v literatuře.

Matematika -  Násobení a dělení zpaměti. Písemné násobení a dělení. Čísla větší než 10 000. Geometrie - Pravoúhlý trojúhelník. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice.

Anglický jazyk - School cookery competition. Revision. Christmas - things, fact about Christmas. (Vánoce)

Přírodověda - Živočichové v lese. Rostliny a živočichové na louce.

Vlastivěda - Půda, zemědělství. Nerostné suroviny a průmysl. Doprava ČR.