IV. třída - 14 žáků, třídní učitel Mgr. Bohumila Bajglová

O nás

Schůzka rodičů - informace jsou zaslány emailem, v případě potřeby lze domluvit individuální konzultaci.

Rozvrh:


1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

Čj

M

Aj

Hv

Vl

Úterý

M

Čj

Čj

Tv

Středa

Čj

M

Aj

Vl

Čtvrtek

Čj

M

Čj

Vv

Vv

Pátek

Čj

M

Aj

In

Tv

 

Co se učíme

Září

Český jazyk:

JV - opakování ze 3. ročníku, vyjmenovaná slova, pravopis vlastních jmen, slovní druhy, pády, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves. Sloh - dopis kamarádovi, adresa, zážitky z prázdnin. Vypravování podle osnovy.  Psaní - popisování učebnic, sešitů, zakládání portfólií, řád třídy.  Čtení - beseda o prázdninové četbě, hlasité i tiché čtení, čtenářský slalom. Poezie a próza, známí čeští básníci.

Matematika:

Opakování učiva, násobilka, sčítání a odčítání zpaměti i pod sebou, základní matematické operace, názvy členů, řešení slovních úloh, zápis. G - opakování učiva z geometrie, přímka, úsečka, kružnice, vzájemná poloha přímek v rovině, různoběžky, průsečík, rovnoběžky.

Anglický jazyk:

Opakování slovní zásoby, Hello again! - příkazy a pokyny ve třídě, rodina, výroba vlastní vizitky.....About me..Přídavná jména, slovesa být, mít. Dům, byt. Vazby there is, there are...

Přírodověda:

Živá a neživá příroda, kalendář přírody, životní podmínky rostlin a živočichů na Zemi. Voda, vzduch, sluneční záření, půda. Rostliny a jejich části.

Vlastivěda:

Seznámení s novým vyučovacím předmětem. Místo, kde žijeme. Městská a venkovská krajina, znaky. Orientace na mapě, světové strany. Naše vlast, sousední státy.