IV. třída - 19 žáků, třídní učitel Mgr. Věra Kyliánová

O nás

Plavání

Od 8. února do 12. dubna budeme každý pátek navštěvovat městské lázně ve Znojmě. Výuka je součástí předmětu tělesná výchova.

Dopravní výchova

Dopravní výchova je od roku 2013 součástí rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. Téma bezpečnosti v silničním provozu se stalo nedílnou součástí základního vzdělávání, tedy povinné školní docházky. Je považováno za nutnou součást výchovně-vzdělávacího procesu z důvodů zvýšení bezpečnosti a snížení počtu dopravních nehod a jejich následků. Vysvětluje bezpečné a ohleduplné chování v silničním provozu z pohledu všech jeho účastníků - chodce, řidiče nemotorového I motorového vozidla, tedy i cyklisty. Žáci 4. ročníku se prozatím seznámili s teoretickými informacemi, které na začátku měsíce června zužitkují při praktické zkoušce. Čeká je test a jízda na kole.

Tvořivé umění na sněhu

Malířství je jednou z částí výtvarného umění. Je to postup aplikování barviva rozpuštěného v médiu a nanášení činidla na povrch, jakým je například papír, malířské plátno nebo zeď. Ale co když nám chybí barvy nebo správný povrch, ale chuť tvořit ne? Žáci 4. ročníku dokonce ani žádné barvy nepotřebovali....jednotlivými částmi svého těla vytvářeli v rámci výtvarné výchovy mandaly na sněhu. A že se jim povedly. Bez legrace.

Projekt Food and drink

Projekt Food and drink je v anglickém jazyce velmi oblíbené téma, zvláště když si žáci obohatí hodinu o pokrmy, které si společně hravou formou připraví a nakonec  i ochutnají. Velmi často dnes slyšíme okolo sebe….“to nemám rád, to nejím, to mi nechutná“….ale co když jsme schopni si připravit lahodné a hlavně zdravé jídlo z ovoce a zeleniny hravou formou? Společně jsme se také anglicky bavili o tom, co máme rádi a co nám chutná. Vysvětlili jsme si, co do potravin můžeme zařadit, např. ovoce, zeleninu, ořechy a ostatní potraviny. Nakonec jsme hádali ve dvojicích, co si kdo přinesl na ochutnání z domu. Projektový den se nám povedl a my jsme si ho náramně užili.

Čarujeme s podzimem

Podzim dává zajímavé možnosti pro tvoření v přírodě. Žáci čtvrtého ročníku si vyzkoušeli, jaké to je být land-artisté. Výtvarných galerii ve třídě jsme měli již několik, ale co například vystavovat v přírodě? Pracovali jsme s listím, kamínky, klacíky, květinami a vznikaly nám postupně skupinové práce, při nichž nebyl ani tak důležitý výsledek tvorby, ale prožitek. Konečným cílem pro nás pak bylo především seznámení s rozmanitostí přírodních materiálů, rozvíjení fantazie či vnímání přírodních krás. Společně jsme se shodli, že práce v přírodě pozitivně působí na každého z nás.

Mezipředmětové vztahy

Dva dny jsme makali, studovali ve Znojemské studovně, četli, získávali informace z odborných knih a internetu, zpracovávali je a připravovali prezentace. Nakonec se nám úsilí vyplatilo. Své práce o jednotlivých krajích České republiky jsme odprezentovali před žáky třetího ročníku v předmětu Prvouka.

Biblos

Knihovny či studovny navštěvujeme, abychom se inspirovali úspěchy či omyly druhých lidí, dozvěděli se více o moudrosti a chybách lidského ducha, uhasili své potřeby po vzdělání a poznání.  Knihovny jsou kulturními institucemi, které vytvářejí zázemí pro sebevzdělání, nabízející možnosti kvalitně využít volný čas, inspirující ke kultivaci zájmů a poskytující rozsáhlé spektrum jinde nedostupných informací.

Co si lze pod pojmem knihovna představit se mohli dozvědět žáci čtvrtého ročníku v rámci hodin českého jazyka. Jde tedy o jakoukoliv sbírku či kolekci knih určených ke čtení nebo ke studiu, instituci shromažďující, uchovávající a zpřístupňující knihy a jiné nosiče informací  za účelem uchování a šíření dosaženého poznání. Jednu knihovnu máme v obci, tu jsme již několikrát navštívili v rámci volnočasové aktivity Čtenářské dílny.

V hodinách českého jazyka jsme se bavili o tom, jakým způsobem lze dnes pořizovat knihy, jak vyplnit přihlášku do městské knihovny či kde ji konkrétně hledat. Nakonec jsme se rozhodli, že spojíme příjemné s užitečným, navštívíme oddělení pro děti i dospělé i studovnu v Městské knihovně ve Znojmě a propojíme mezipředmětové vztahy českého jazyka, vlastivědy a přírodovědy. Více se dozvíte v další aktualitě - mezipředmětové vztahy, kde jsme své práce prezentovali před třetí třídou.

Mezinárodní den úsměvu

5. října jsme společně prožili jeden z nejhezčích projektových dnů. Ten den se  nazýval "Den úsměvu". Hned ráno jsme svým cvičením vzbudili slunce a s úsměvem jsme pokračovali jak ve třídě, tak i na zahradě. V matematice jsme hledali geometrická tělesa, která se nám ukryla v okolí školy, v dílnách čtení jsme rozebírali úsměvné texty a nakonec jsme si v hodině tělesné výchovy vyzkoušeli náš první kruhový tréning. S úsměvem na rtech!

Začínáme pomalu

7. září jsme zavítali do Znojma do Laser arény. Je to první laser game a virtuální realita ve Znojmě, nově otevřená. Hru si obě skupiny náramně užili. Od pondělí se ale již reálně učíme, žádná virtuální realita. A bude to taky adrenalin!

Co se učíme

ÚNOR

Český jazyk -  Vzory podstatných jmen rodu mužského. Slovesa - způsob. Slovesa v přítomném čase. Podmět, přísudek holý a rozvitý. Necitlivě - šikana - vypravování. Zajímavě - obsah textu vlastními slovy. O vodě. Klíč k odvaze a hrdinství - hrdinství v literatuře, mytologické texty. Pověsti. Autorská pohádka. Populárně naučný text o kosmonautech.

Matematika -  Rovnice a slovní úlohy. Písemné násobení dvojciferným číslem. Geometrie - Pravoúhlý trojúhelník, pravý úhel. Trojúhelníková nerovnost. Osa úsečky, střed úsečky.

Anglický jazyk - My school. My timetable. What´s the time? My day, my week. Names of school subjects. Names of activities during the day (škola, rozvrh, čas, názvy školních předmětů, názvy denních aktivit).

Přírodověda - Rostliny na poli. Živočichové na poli. Rostliny a živočichové vod a bažin.

Vlastivěda - Pardubický kraj, Vysočina a Jihomoravský kraj. Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Jak měříme čas a poznáváme dějiny.